Flyktingverksamheten arbetar med kommunens mottagande av flyktingar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Flyktingverksamheten arbetar även med den av kommunfullmäktige antagna integrationsstrategin vilket bl.a. innebär att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag utveckla mottagandet och integreringen av nyanlända invandrare i Bollnäs kommun. Även andra aktörer i samhället, företag och myndigheter, förenings liv m.fl. ska stimuleras till att samverka för att få till stånd utveckling av sin egen verksamhet och samhällets genom ett aktivt integrationsarbete.

Integrationsstrategi


 Ansökan om medel för Insatser och samverkan som stärker integration i kommunen

Verksamhetschef
Axel Arvidsson

Skicka e-post
0278-250 59

Flyktingkoordinator
Lars-Erik Persson

Skicka e-post
0278-253 67