Känner du igen dig?

Anpassar du ditt beteende för att din partner inte ska bli arg? Får din partner dig att känna dig dum, mindre värd, knäpp eller dålig? Har din partner skrämt dig med hjälp av våld eller hotfullt beteende?

Är du ett barn som ser, hör och drabbas av att leva med våld i familjen? Blir du själv slagen eller ser du någon som du tycker om bli slagen?

Tycker du att du ibland  går över gränsen och beter dig kränkande mot din partner?

Våld i nära relation sker inte i samspel. Våld är alltid en envägshandling och det är den som våldför sig som bär hela ansvaret. Våld skapar vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, upplever eller utövar det.

På grund av den nära relationen skiljer sig detta våld från annat våld genom de beroenden, ekonomiskt, socialt och emotionellt, som utvecklats. Våldet kan vara kontinuerligt pågående under flera år, eller vara av tidsbegränsad art när relationen utsetts för stress (ekonomiska svårigheter, separation/hot om separation mm).Våldstillfällena behöver inte vara förknippade med alkohol/droger. Barn som bevittnar våld i nära relationer påverkas starkt.

 

Hitta hjälp - hit kan du vända dig

Inom Socialförvaltningen finns olika enheter som ansvarar för att på olika sätt ge stöd och hjälp till våldsutsatta. Kontaktperson inom socialförvaltningen är:

Ewah Pettersson
Specialistsocionom, telefon: 0278- 255 31
ewah.pettersson@bollnas.se

Arbetar med att utveckla Socialförvaltningens arbete vad gäller våld i nära relationer.

pdfKontaktlista

 

Öppenvårdsteamets stöd vid våld i nära relationer
Inom Socialtjänstens öppenvård är vi ett team som specifikt arbetar med Våld i nära relationer. Vårt övergripande mål är att våld i nära relationer ska upphöra helt och vårt arbete bygger på att motverka upprepning av våld och minska dess förekomst. För att nå detta mål vänder vi oss till alla parter; den som har utsatts för våldet, den som har utövat våldet och barnen som upplevt våldet. Behandlingen planeras utifrån den enskildes och familjens specifika situation.

 

Barn som upplevt våld
Vi erbjuder barn som har upplevt våld en möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för framtida psykisk ohälsa. Stödet bygger på enskilda samtal utifrån Trappan-modellen som anpassas pedagogiskt och innehållsmässigt efter barnets behov och förmåga.

Läs mer här: Trappanmodellen

 

 

Våldsutsatt
Vi erbjuder stödsamtal som hjälper den våldsutsatta att förstå våldets mekanismer, praktiskt stöd vid kontakt med t.ex. myndigheter, polis och sjukvård. Vi tror på den utsattas berättelse och stöttar dennes egna beslut.

 

Hedersutsatt
Öppenvården erbjuder stödsamtal för att stärka din självkänsla. Vi pratar om det som är svårt och tränar i att byta perspektiv. Vi informerar även om gällande lagstiftning, rättigheter och skyldigheter.

 

Våldsutövare
Vi hjälper våldsutövare att förstå vad som är våld i nära relation och medvetandegör beteendemönster. Vi ger kunskap och förståelse av de känslor som orsakar och föregår våldet. Vi arbetar med de känslor som våldet medför och ger en möjlighet till alternativa sätt att hantera sitt beteende.

 

Länkar dit våldsutsatta kan vända sig:

Kvinnojouren Stöttan
Vi ger råd, stöd och skyddat boende till våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Jouren finns till för alla kvinnor som lever i en relation som skrämmer, för kvinnor som hotas, terroriseras eller misshandlas av en man eller annan kvinna, som står henne nära. Det kan vara ens livskamrat, make, bror, pappa eller någon annan närstående.
 

  • Vi kan erbjuda stödsamtal - på telefon eller genom ett besök på jouren.

  • Vi kan hjälpa till med att ordna skyddat boende för kvinnan och hennes barn.

  • Vi kan följa med till polisen, sjukvården eller socialkontoret m.m. Om kvinnan så önskar kan vi också hänvisa till andra i vårt nätverk som är kunniga inom speciella områden.

  • Vi tror på kvinnans berättelse och stöttar kvinnan i hennes egna beslut.

Du får vara anonym.

Telefonnummer: 010-47 11 099
www.kvinnojourenstottan.se

 

Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker
Har du blivit utsatt för ett brott och behöver råd och stöd?

Brottsofferjouren hjälper dig med:

  • Tid att lyssna och hjälp att formulera det du varit med om genom samtal.
  • Information om hur polisanmälan går till, och vad som sker därefter.
  • Hjälp med skadeståndskrav.
  • Information om rättsprocessen.

Vi kan också oftast hjälpa till med att förmedla kontakt med myndigheter, försäkringsbolag, polis, advokat och/eller socialtjänst i frågor om brottet.

Kontakta oss direkt på telefon 072-558 98 05 eller

e-post: info@bollnas-ovanaker.boj.se.


Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
Telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen
www.kvinnofridslinjen.se

Sveriges Kvinno- och tjejjourers Riksförbund
SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. På hemsidan finns telefonnummer till lokala kvinno-/tjejjourer. En nationell mailjour finns också.
Klicka här: SKR

Systerjouren Somaya
www.somaya.se
jour telefon måndag-fredag kl 9.00-16.00 . Telefon: 020-81 82 83

Nationellt centrum för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.


Bris
www.bris.se

RFSL Brottsoffer jour
Genom RFSL:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om. 
Våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer) kan ske på flera olika sätt. Det kan till exempel handla om partnervåld, hatbrott eller hedersrelaterat våld.
Telefon: 020-34 13 16
www.rfsl.se/brottsoffer  

Kom till oss - polisens informationssida om brott i nära relationer.
Här kan du som är utsatt ta reda på mer om vad du har för rättigheter och om hur polisen kan hjälpa dig. Också du som är vittne kan hitta information om vad du kan göra om du misstänker att någon i din närhet är utsatt.

www.polisen.se/komtilloss

 

Panik! Lämna sidan